dentyomaraj's picture
From dentyomaraj rss RSS  subscribe Subscribe

หลวงตาบัว 

บัวพ้นน้ำ หลวงตาบัว
remixed sound from Youtube :MrSingkhon "หลวงตากล่าวถึงพระธาตุครูบาอาจารย์ " ; kootoom "จิต" เพลงที่แต่งจากข้อธรรม พระหลวงตามหาบัว
ขับร้องโดย ก้อง นูโว

 

 
 
Tags:  หลวงตาบัว  MrSingkhon  youtube  kootoom 
Views:  730
Published:  February 26, 2011
 
0
download

Share plick with friends Share
save to favorite
Report Abuse Report Abuse
 
Related Plicks
No related plicks found
 
More from this user
weekreportnew

weekreportnew

From: dentyomaraj
Views: 682
Comments: 0

Yoga@office

Yoga@office

From: dentyomaraj
Views: 262
Comments: 0

Earthquake-Japanese Guide

Earthquake-Japanese Guide

From: dentyomaraj
Views: 800
Comments: 0

 Special dental care for handicap patient in Thailand

Special dental care for handicap patient in Thailand

From: dentyomaraj
Views: 730
Comments: 0

poster about removable denture

poster about removable denture

From: dentyomaraj
Views: 1055
Comments: 0

Dental management of Down Syndrome patient

Dental management of Down Syndrome patient

From: dentyomaraj
Views: 379
Comments: 0

See all 
 
 
 URL:          AddThis Social Bookmark Button
Embed Thin Player: (fits in most blogs)
Embed Full Player :
 
 

Name

Email (will NOT be shown to other users)

 

 
 
Comments: (watch)
 
 
Notes:
 
Slide 1: บัวพ้นนำำำ ชือ “หลวงตำบัว” ่ บัวพ้นนำำำ ชื่อ “หลวงตำบัว” ว.วชิรเมธี กำรมรณภำพของหลวงตำมหำบัว ญำณสัมปันโน หรือ พระ ธรรมวิสุทธิมงคล อำจำรย์ใหญ่ฝ่ำยวิปัสสนำกรรมฐำน นำำควำม เศร้ำโศกำลัยมำสู่ศิษยำนุศิษย์ถ้วนหน้ำ นำำธรรมสังเวช คือ ควำมรู้ เท่ำทันต่อสัจธรรมว่ำ “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีควำมเกิดขึำนเป็นธรรมดำ สิ่งนัำนทัำงหมดล้วนมีควำม ดับไปเป็นธรรมดำ” มำสู่ปวงปรำชญ์รำชบัณฑิตอย่ำงทั่วถึง นำำ เอำข่ำวใหญ่มำให้แก่บรรดำสื่อมวลชนให้ได้รำยงำนกันอย่ำงต่อ เนื่องยำวนำนเกินอำทิตย์ เกินเดือน และเกินปี มรณกรรมของหลวงตำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมตำยของคนที่ “ตัวตำย แต่ชื่อยัง” อันสอดคล้องกับพุทธวัจนะที่วำ “รูปํ ชีรติ, นำมโคตฺตำ ่ น ชีรติ” ซึ่งแปลว่ำ “รูปร่ำงจะแตกสลำย แต่ชื่อเสียงสกุลวงศ์ ไซร้จะหยัดยงเป็นนิรันดร์” หลวงตำมหำบัว ญำณสัมปัน โน
Slide 2: เป็นศิษย์เอกรูปหนึ่งในบรรดำศิษยำนุศิษย์ชัำนนำำของหลวง ปู่มั่น ภูริทัตโต อำจำรย์ใหญ่ฝ่ำยวิปัสสนำ กรรมฐำน จุดแข็งของหลวงตำ ไม่ใช่เพรำะหลวงตำเป็นพระที่มี อำำนำจเฉกเช่นพระสงฆ์ในสำยปกครอง หำกแต่เป็นเพรำะหลวง ตำ หยัดยืนเป็น “พระแท้” ที่สงบ สง่ำ และเสงี่ยมงำม โดยไม่ ต้องเติมเครื่องประดับใดๆ ทังสิำน ำ เอกลั ก ษณ์ ข องหลวงตำก็ คือ ควำมถึ ง พร้ อ มด้ ว ยวิ ช ชำ (ควำมรู้ แจ้ ง ) และจรณะ (ควำมประพฤติ ) หลวงตำเป็ น พระที่ แ กล้ ว กล้ ำ อำจหำญในกำรแสดงธรรม ทุกครัำงที่ท่ำนแสดงธรรม ท่วงทีลีลำ ของท่ ำ นเต็ ม ไปด้ ว ยควำมมั่ น อกมั่ น ใจ ไม่ มี ค รัำ น คร้ ำ ม ดั ง หนึ่ ง รำชสีห์กำำ ลัง บันลื อสี หนำท ธรรมที่ท่ำนแสดงไม่ ไช่ สิ่งที่ คัดลอก อ้ ำ งอิ ง มำจำกผู้ ใ ด แต่ เ ป็ น ธรรมแท้ ๆ อั น หลั่ ง ใหลออกมำจำกใจ ของท่ำนเอง ขณะที่แสดงธรรมนัำนถ้อยธรรมกถำของท่ำนไหลหลังต่อ ่ เนื่องไม่ขำดสำยเหมือนหนึ่ง “ฝนห่ำแก้ว” ตกลงมำจำกนภำกำศ แม้ท่ำนจะชรำภำพมำกแล้ว แต่ควำม “คล่องแคล่วในธรรม” ของ
Slide 3: ท่ำนไม่เคยลดน้อยลงเลย ทุกถ้อยกระทงควำมจำกปำกของ ท่ำนล้วน “ชัดถ้อย ชัดคำำ” ถึงแก่น ถึงพริก ถึงขิง เมื่อธรรม แท้ๆ นันไหลจำกใจ จึงทะลุทะลวงเข้ำสู่ใจของผู้ฟังอย่ำง ำ ดื่มดำ่ำ ด้วยเหตุนัำน จึงไม่ต้องแปลกใจว่ำ ทำำไมศิษยำนุศิษย์ของ หลวงตำจึงมีอยู่อย่ำงมำกมำย ไม่ใช่เรือนแสน หำกแต่เป็นเรือน ล้ำน ควำมงำมที่แท้นัำนมำกับควำมเรียบง่ำยเสมอ หลวงตำก็เ ป็น เช่ นนัำ น น้ อยครัำง มำกที่ท่ำนจะนำำ เสนอตัว เองผ่ำนรำชทินนำมชัำนธรรม แต่ ท่ ำ นจะเรี ย กตั ว เองว่ ำ “หลวงตำ” ซึ่ ง เป็ น คำำ ที่ แ สน สำมัญ แต่ สำำ หรั บ ผู้ ที่ รู้ จั ก ท่ ำ นเป็ น อย่ ำ งดี ย่ อ มรู้ อ ยู่ แ ก่ ใ จว่ ำ แม้ หลวงตำจะถ่ อมตั ว เพี ย งใด แต่ ใ ครๆ ก็ รู้ ว่ ำ เดชะบำรมี ท ำงธรรม ของหลวงตำนัำนสูงยิ่ง หลวงตำเป็นพระป่ำ แต่พระป่ำอย่ำงหลวงตำนัำน ไม่เคยทิำงเมือง ยำมบ้ ำ นเมื องมี ปั ญ หำ หลวงตำนำำ หน้ำ ออกมำเตื อ นสติ สังคมและช่วยเหลือสังคมอย่ำงเต็มที่ หลวงตำเคยกล่ำวว่ำ ท่ำน
Slide 4: จะใช้ธำตุขันธ์นีำเป็นครัำงสุดท้ำย จำกนีำไป กำรเกิดใหม่ไม่มีอีก ดัง นัำ น สิ่ ง ที่ ท่ ำ นช่ ว ยเหลื อ เกืำ อ กู ล สั ง คม จึ ง ถื อ เป็ น กำรรู้ จั ก ใช้ ประโยชน์จำกธำตุขันธ์ (กำย-ใจ) ให้คุ้มค่ำที่สุดก่อนที่ธำตุขันธ์นีำ จะอันตรธำนไปตรำบอนันตกำล หลวงตำบัว คือรูปธรรมของพระป่ำที่ยืนยันอย่ำงชัด ถ้อยชัดคำำ ว่ำ โลกุตรธรรมยังคงมีอยู่และตัวท่ำนเองเป็นผู้ที่ เ ข้ ำ ถึ ง ส ภ ำ ว ธ ร ร ม นัำ น แ ล้ ว กำรหยัดยืนเช่นนีำ โดยไม่เกรงข้อครหำว่ำจะเป็นกำรอวดอุตริมนุ สสธรรม นั บ เป็ น กำรสร้ ำ งควำมมั่ น ใจในทำงธรรมให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ ที่ กำำลังเร่งระดมควำมเพียร เมื่อมีผู้ทักท้วงว่ำอำจเลยกรอบแห่งพระ วินัยท่ำนกลับยืนยั นว่ำ “คนรู้ ของจริงไม่ให้ พูด ส่ วนคนที่ รู้ไม่ จริง กลับปล่อยให้พูดกันเกร่อ ทำำอย่ำงนีำจะใช้ได้หรือ” หำกมองในเชิงบวก กำรหยัดยืนว่ำ โลกุตรธรรม เป็นสิ่งซึ่งยัง คงอำำนวยผลอยู่โดยมีตัวท่ำนเองเป็นพยำนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ เห็น ก็นับเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับคนร่วมยุคสมัยที่ เริ่มจะหมดหวังกับพระสงฆ์ทั่วๆ ไป ให้ได้หันมำตระหนักว่ำ พระแท้ยังคงมีอยู่ นิพพำนไม่ได้หำยไปไหน ใครเพียรปฏิบัติ มรรคผล นิพพำน ก็ยังคงผลิบำนรอให้ลิำมชิมรสอยู่เสมอไม่เสื่อม คลำย
Slide 5: หลวงตำ มีเดชะบำรมีมำก มีศิษย์มำก และลำภสักกำระมำก แต่ หลวงตำ ไม่เคยครอบครองสิ่งเหล่ำนัำนเป็นกำรส่วนตัว ท่ำนเปลี่ยน ยศ ทรัพย์ อำำนำจในทำงธรรมของท่ำนให้เป็นประโยชน์เกืำอกูลกูล แก่ชำวโลกทัำงสิำน เมื่อท่ำนให้แก่โลกโลกจึงไม่เคยลืมท่ำน อันสอดคล้องกับสัจธรรมที่ว่ำ “โลกจะไม่จำำ คนรวย แต่ จะจำำ คนผู้รู้จักให้” และเพรำะหลวงตำเป็นพระป่ำที่โดดเด่นที่สุด จึงไม่ต้องแปลกใจที่จะมีทัำงเสียงชื่นชม และเสียงนินทำที่มีมำตก ต้ อ งยั ง องค์ ท่ ำ น แต่ ห ลวงตำบอกว่ ำ ท่ ำ นไม่ เ คยหวั่ น ไหวในสิ่ ง เหล่ำนีำ ต่อให้มีคนจะมำลอบฆ่ำ ท่ำนก็ว่ำ ไม่เป็นไร เขำฆ่ำตัวท่ำน ได้ แต่ฆ่ำธรรมในตัวท่ำนไม่ได้ มองในแง่นีำ ท่ำนจึงเป็นบัณฑิตที่ ไม่หวั่นไหวต่อเสียงนินทำและสรรเสริญ หลวงตำอยู่ในโลกมำนำนมำก นำนจนรู้ว่ำ ธรรมดำของโลกนัำน เป็นอย่ำงไร วันนีำ หลวงตำมหำบัว ญำณสัมปันโน มรณภำพแล้ว มรณภำพก็คือ “ตำย” ตำยนัำนมี ๒ อย่ำง
Slide 6: ๑ ตำยให้คนเล่ำ ๒ ตำยให้คนลืม หลวงตำเป็ นผู้ ที่ต ำย (มรณภำพ) แล้ว ให้ คนเล่ ำ คื อ บอกกล่ ำ วเล่ ำ ขำนถึ ง คุ ณู ป กำรของท่ ำ นไม่ รู้ จ บ ควำมตำยของ หลวงตำนัำ น สั่ น สะเทื อ นตัำ ง แต่ ทั บ กระท่ อ มไปจนถึ ง พระรำชวั ง หลวง ทะลุทะลวงออกไปจนถึงต่ำงประเทศ หำกหลวงตำเป็นคนเห็นแก่ตัวชีวิตของท่ำนคงไม่มีคุณค่ำถึง เพียงนีำ ตรงกั น ข้ ำ ม หลวงตำเป็ น ผู้ ใ ห้ ม ำทัำ ง ชี วิ ต พอถึ ง แก่ อ นิ จ จกรรมอันเป็นคติธรรมดำสำมัญของสรรพสิ่ง คนที่อยู่ขำงหลังต่ำง ้ จึงยังรู้สึกเสียดำย อำลัยรัก หลั่งไหลไปกรำบไหว้บูชำไม่สร่ำงซำ ส่วนผู้ที่ตำยให้คนลืมนัำนมีอยู่มำกมำยในสังคมไทยหรือ ในโลก คนบำงคน ยังไม่ตำยทำำ ลำยขันธ์ คนก็ตัำงใจที่จะลืม หรือ จงใจที่จะมองไม่เห็นทัำงๆ ที่เขำยังมีชีวิตอยู่ คนอย่ำงนีำถึงมีชีวิตอยู่ ก็ เ หมื อ นตำย และคนเช่ น นีำ เ องนั บ วั น จะมี ม ำกมำยในบ้ ำ นเมื อ ง ของเรำ วันหนึ่ง เรำทุกคนก็คงจะตำยกันหมด เรำจะตำยให้คนเล่ำเหมือนหลวงตำ หรือว่ำ เรำจะตำยให้คนลืมเหมือนทรรำชในอดีต ฝำกไว้คิด พิจำรณำ โดยทั่วกัน !

   
Time on Slide Time on Plick
Slides per Visit Slide Views Views by Location